هرکه ناموخت ازگذشت روزگار؛ هیچ ناموزد زهیچ آموزگار

جوانشیر اورملو

 

 
 

نگاهی به سابقه حرکت ملی آذربایجان و مرور فراز و فرودهای منتسب به آن بیانگر این نکته است که حرکت ملی در آذربایجان با گذر از مسایل سخت و پیچیده ، به مرور و با حرکتی سنجیده و حساب شده در حال نزدیک شدن به « درک واقعیت ها » و « پرهیز از افراط و تفریط» در اکثر مسایل سیاسی روز میباشد که میتوان در آن نشانه هایی از بهبود روش های مورد استفاده در روند حرکت ملی را ملاحظه کرد . جواب قاطع و منطقی حرکت ملی به دعوت های مکرر و بعضا التماس گونه طیف به اصطلاح اصلاح طلب یکی ازاین موارد است .


این گروه از طیف های حاکمیت در ایران با سر دادن شعارهای عوامفریبانه که در برخی موارد تا حد « بلاحت سیاسی » گردانندگان آن نیز پیش میرفت ، در این فکر بودند که چگونه میتوان از نیروی بالقوه حرکت ملی آذربایجان استفاده نموده و آن را در راستای اهداف طیفی و گروهی خویش به بالفعل تبدیل نمود . چنین تفکراتی زاییده ذهن بیمار اصلاح طلبان کذایی بوده است ، همانهایی که در ایجاد و سازماندهی شوونیسم افراطی در ایران بیشترین و بهترین نقش را داشته اند .
 

به نظر می رسد سیاست اصلاح طلبان در دوره حکومت خودشان در ایران بر اساس شعاری زیبا و گول زننده با نام « ایران برای همه ایرانیان » بر این اساس استوار بود که باید تمام ایرانیان در خدمت ایرانی قرار گیرند که ساخته ذهن بیمارخود آنها بود و بر این اساس تمام برنامه ها و اهداف خودشان را نیز بر پایه ساختن ایرانی مانند « ایران رضاخانی » استوار کرده بودند ، پیداست ضربه ای که در اثر چنین سیاستی بر آذربایجان و حرکت ملی آن وارد آمد ، به مراتب قوی تر و زیان بارتر از خسارات مادی بوده است.زیرا گردانندگان این دسته ورشکسته ( اصلاح طلبان ) نیرو های حرکت را از درون دچار چالش های اساسی کرده و نمای آن را نیز بر اساس سلیقه خودشان تزئین نمودند .
 

با کنار رفتن آنها از صحنه سیاسی ایران و دریافتن این موضوع که جایگاهی در میان مردم ندارند ، به شیوه انقلاب های رنگی در دنیا ، با انتخاب رنگی مشخص در صدد زیاده خواهی بر آمدند و « پیراهن عثمان » توسط آنها بلند شد به این امید که مردم ایران به حمایت از آنها بر پاخواهند خاست و حقوق یا ارث پدری آنها را مطالبه خواهندنمود .
 

دراین میان بزرگترین سهم را نیز به مانند همیشه تاریخ بر عهده آذربایجان و مردم آن نهاده بودند و به بیان بهتر، آنها در صدد بودند که این بار هم از آذربایجان، مردم آن و حرکت ملی آن بیگاری بکشند . این جریان از انتخابات سال 1388 به شکل رسمی کلید خورد و آنها به روش های مختلفی سعی در جریحه دار کردن احساسات پاک مردم آذربایجان داشتند اما فرزندان این ملت اشتباهات نسل های گذشته را تکرار نکردند و در دام شوونیست های افراطی فارس گرفتار نیامدند زیرا این احتمال داده میشد که آذربایجان و فعالان حرکت ملی آن قربانی بده و بستان های سیاسی گروههای مختلف حاکمیت در ایران شود که این رخداد پرهزینه با هوشیاری تمام رد شد و آذربایجان از بزرگترین امتحان خود سربلند بیرون آمد .
 

لازم به ذکر است این طیف از حاکمیت در ایران فعلا به حاشیه رانده شده است و سهم آن از قدرت سیاسی در ایران به حداقل رسیده است ، اما علیرغم این ضعف باید مراقب خیانت ها و برنامه های آنها باشیم زیرا این احتمال داده میشود که در مراسم و موقعیت های مختلف ، عوامل آنها در شهرهای اذربایجان ضمن سوء اسفاده از جومثبت حاکم برحرکت ملی آذربایجان، خواسته های مشروع آن را در راستای بازی های سیاسی خویش مصادره به مطلوب نمایند .
 

جوانشیر اورملو

24/11/1390