اسطوره هایمان را پاس میداریم

 

یونس شاملی


آقا فیروز؛ به جای اتهامات واهی بایستی اندکی هم که شده اندیشید. ناصر حجازی یک آذربایجانی بود. این کجایش ذهنی است. من آذربایجانی در این خبر تنها خواسته ام بگویم که ناصرحجازی هم قهرمانی اش در ورزش و هم انسان دوستی اش جزو افتخارات آذربایجان است. مگر چنین نیست؟ حال اگر تمامی مردم ایران به این مردم را گرامی میدارند باز هم مایه افتخار آذربایجان است که چنین انسانهایی را در بالین اش پرورده است. میگویید من استفاده ابزاری از نام ناصر حجازی می کنم. چه استفاده ابزاری؟ آیا ناصر حجازی، داریوش، بهروز وثوقی، عارف، گوگوش و دیگران جزو افتخارات آذربایجان نیستند؟ آیا در مقابل تحقیر هشتاد ساله ایی که علیه خلق ترک روا رفته، نباید بگوییم که این خلق کدامین شخصیتها را به جامعه عرضه کرده است؟ ما میخواهیم شخصیتهای ترک و آذربایجانی را پاس بداریم و به کارشان ارج بگذاریم. این چه ربطی به استفاده ابزاری دارد؟ چرا برجسته کردن تبار آذربایجانی ناصر حجازی بایستی شما را ناراحت کند؟ ناصر حجازی اگر به جامعه کرد و یا فارس و یا بلوچ هم تعلق داشت این خلقها به وجود چنین شخصتهایی را برجسته میکردند و به کارشان ارج می نهادند. شاید اگر ناصر غیرآذربایجانی بود، شما چنین حساسیتی نشان نمیدادید. برای من نوشته اید که؛ چقدر دنیای کوچکی برای خودم ساخته ام. آقای طاهری، کمی انصاف داشته باشید بهتر است. اگر از موضوع و موضع من باخبر نیستید بهتر است سوآل کنید. اما نادانسته به قضاوت نشستن هم در شان شما نیست و هم برای من توضیح بدیهیات اندکی سنگین می نماید. مردم ایران یعنی چه؟ مردم ایران از ملیتهای مختلف تشکیل شده است. و مردمان غیرفارسی زبان در تعرض ستم مضاعف بوده است. این انسان آزاده بایستی از مظلومیت مردمان غیرفارس زبان دفاع کند و علیه نژادپرستی در ایران بشورد. اما شما در مقابل شورنده ها علیه نژادپرستی موجود در ایران مقاومت نشان میدهید. چه بد که تفکرات چپ هم دارید. درک من این است که یک عنصر چپ حداقل بایستی عدالت خواه باشد. شما در این موضع در کنار ظلم و نژادپرستی سنگر میگیرید و این واقعا تاسف آور است. گروه بزرگی از مردمان ایران تبار ترکی دارند و دارای زبان، تاریخ، فرهنگ و سرزمین خاص خویش هستند. کنوانسیون الحاقی حقوق سیاسی اجتماعی منسوب ه منشور جهانی حقوق بشر به این جمعیت حق حاکمیت در سرزمینهای خود را میدهد. اما شما در مقابل این حقوق شناخته شد مقاومت بخرج میدهید. یا از این حقوق بی خبرید و یا آگاهانه در صدد  پاشیدن خاک بر چشم مردم هستید. امیدوارم اولین فاکت در مورد شما صدق کند. مردم ما، خلق ترک در ایران، دیگر نمی خواهد چون یک جامعه مستعمره زندگی کند. استعماری داخلی در ایران بایستی برچیده شود و انسانها با هر تبار اتنیکی بایستی با حقوق برابر در جامعهء بزرگی مثل ایران زندگی کنند. اگر شما با این شیوه مخالف باشید، یکراست در دامن راست ترین و ارتچاعی ترین گرایشات جامعه  فارس ایران مثل سلطنت طلب و یا در بهترین حالت جبهه ملی و در واقع نژادپرستان وطنی در می غلطید. امیدوارم که چنین نیست. بگذارید شما را راحت کنم. ما در صدد نجات خلقمان از یوغ استعمار داخلی و استبداد دینی و نژادی فارسی هستیم. میدانم این مفاهیم برای شما مفاهیمی بسیار ثقیل است. چون ذهنتان را با داده های قبلی به گونه ایی پرکرده اند که قادر نیستید آن ها را طوری سازماندهی کنید که مفاهیم تازه و اندیشه های دیگر بتوانند جایی در آنجا برای خود بیابند. اما من باز هم شما را به تفکر و عدالت جویی دعوت میکنم.   در مورد آمار خلقهای غیرفارس بایستی به شما بگویم که اگر شما واقعا دلتان به مردم ایران می سوزد، اعتراضی به دولت ایران بکنید که در سرشماریهای خود ردیف زبان را ملحوظ دارد تا معلوم شود که آمار واقعی مردم در ایران چگونه است. آیا تا کنون کسی در میان فعالین و احزاب سیاسی جامعه فارس ایران که خود را سراسری نیز می خوانند دیده و شنیده اید که به نبود ردیف زبان در سرشماریهای دولتهای ایران در این هشتاد سال اعتراضی کرده باشند؟ شما علت این عدم اعتراض را جستجو کنید، شاید به نتیجه ایی رسیدید.  اما در مورد آمار بطور کلی من فقط یک فاکت از زبان وزیر آموزش و پرورش ایران در چند ماه گذشته می آورم تا شما را اندکی راحت کرده باشم. وزیر آموزش و پرورش میگوید؛ هفتاد درصد دانش آموزان در تمامی مدارس ایران دوزبانه (بخوانید غیرفارس زبان) هستند. خبر را در لینک زیر بخوانید؛ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809231744 فیروز عزیز، خلق ما در این هشتاد سال گذشته کثیف ترین تحقیر، توهین و تبعیض ها را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند. حالا که بخش جوان آن بیدار شده و درصدد احیاء عدالت و حقوق برابر هستند شما این مبارزه جویی عادلانه را "انداختن مردم به جان هم" تفسیر میکنید. عجب حکایتی و عجب زکاوتی در پایان شما را به کنش، مثبت اندیشی، انسان دوستی و عدالت پروری دعوت میکنم و از واکنش، منفی نگری، ضدیت با خلقهای دیگر و حفظ ظلم و تبعیض برحذر میدارم
 یونس شاملی
 

Müəllif: Yunes Shameli