شیوه های مبارزاتی حرکت ملی آذربایجان
«به بهانه فراخوان سیزده فروردین دراعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه»


علی حامد ایمان Hamed_iman@hotmail.com


حرکت ملی آذربایجان یکی ازحرکت ها و جنبش های منطقه ای است که با شیوه ها و تاکتیک های حرکتی منحصر به خویش، سعی در برآورد کردن خواسته های مدرن و مدنی خویش دارد. این جنبش که بر دو محور هویت خواهی و دموکراسی خواهی گامهای خود را برمی دارد،ازتمام ظرفیت های موجود خود در این راه بهره می جوید.

حرکت ملی آذربایجان با یک ساختار افقی و به صورت جزیره ای حرکت می کند و همین امر برخورد عوامل قدرت را در مقابله و از بین بردن آن مشگل می سازد چرا که ساختار قدرت در این حرکت متکثر است و به صورت انحصاری در دستان هیچ فرد و یا طیف و گروهی نیز قرار ندارد. در این حرکت تمامی جریان ها به صورت موازی و در عین حال شبکه ای به حیات خودادامه می دهند. این حرکت با این جریان های شبکه ای خود، هژمونی قدرتی را تشکیل می دهند که این هژمونی دارای یک حرکت همگرایی است به طوری که کلیه جریان های شکل دهنده آن به راحتی می توانند در کنار هم قرار گرفته و پازل قدرتی خود را شکل دهند و به آسانی برای رسیدن به هدفی واحد متحد گردند. پس از این گرد هم آمدن مرحله ای، زمانی که پروسه ای به پایان رسید دوباره هرکس وظیفه حرکتی خویش را به دوش گرفته و درحوزه فعالیتی خویش تلاش می نماید.

ازطرف دیگر شیوه های مبارزاتی این حرکت نیز قابل تقدیر و تفسیر است. این جنبش در تاکتیک های حرکتی خویش تا به آنجا پیش رفته که می تواند از موضوع های ورزشی و اکولوژیکی نیز در جهت برآورد شدن خواسته های خویش بهره جوید. بهره جویی این حرکت از جنبش فوتبال در راستای خواسته های دموکراسی و هویت خواهی خویش، یکی از بی نظیرترین راهکارهایی می باشد که این حرکت توانسته است ازآن بهره گیرد و حرکت خود را در افکار عمومی به صورت گسترده ای تعمیم دهد. همچنین بهره گیری این حرکت از مسایل اکولوژیکی چون خشک شدن دریاچه ارومیه نیز یکی دیگر از به نمایش گذاشتن قدرت این حرکت در راستای به بار نشستن خواسته های خویش است.

فراخوان سیزده فروردین در راستای اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه امسال نیز طی فراخوان های متعددی صورت گرفت تا همچون سال گذشته نیز بتوان از این روز برای پیشبرد اهداف حرکت بهره جست. اما امسال برخلاف سال گذشته فراخوان های تجمع به صورت شناور و در میادین مهم هر شهر انتخاب شده بود که این نیز یکی از راهکارهای مهم بهره گیری بیشتر از توانایی های این حرکت است.

تاثیرگذاری این تجمع ها و این فراخوان ها را نه با حضور گسترده مردم که بایستی با حضور گسترده مامورین رسمی و نیروهای شبه دولتی لباس شخصی سنجید که در میادین مورد نظر حضور محسوسی دارند. این همه می رساند که با اینکه هر روز تمامی مجاری مبارزاتی محدود می گردند ولی حرکت ملی آذربایجان می تواند با شیوه های مبارزاتی خاص خویش، خود را از این انحصارها رهایی بخشد و قدرت خود را به نمایش بگذارد. این همه درس های مهمی است که بایستی حرکت ها و جنبش های دموکراسی خواهی مرکز گرا از این حرکت فرا گیرند. حرکت ملی آذربایجان با شاخصه های مبارزاتی منحصر به خود، شاخص های ویژه خود را دارد و دیگر هیچوقت تابع حرکت های مرکز گرا نخواهد گردید.