TARİXİN AYNASI

Xumar Cəfərli


Elə tarixi qəhrəmanlarımız var ki, onların xalqın yaddaşında daşlaşmış obrazı üzərinə saxta tarixşünaslıq konsepsiyaları nə qədər toz-çirkab ələsələr də, əvvəl-axır bu çirkabı zaman təmizləyir və həmin qəhrəmanların uğrunda mücadilə etdikləri yüksək milli-ruhi və vətənpərvərlik amalları bizləri bu millətin Tanrı qarşısındakı müqəddəs missiyasını dərk etməyə, möhtəşəm keçmişimizlə qürur duymağa, sabahkı mübarizələrə daha böyük bir şövqlə atılmağa sövq edir. Acınacaqlı burasıdır ki, millətimizin 200 illik işğal, fiziki soyqırımı və mənəvi assimilyasiyası prosesi zamanı qəhrəmanlarımızın tarixi yaddaşımızda canlanan obrazları üzərində hər cür «eksperiment» aparılıb. Millətin gələcək nəslini kor qoymaq, yadlaşdırmaq, təfəkkürcə beynəlmiləlləşdirmək niyyəti bu «eksperimentlərin» nəticələrinə diqqət yetirərkən açıq-aydın görünməkdədir. Son yüzilliklərin Nadir Şah Əfşar, Ağa Məhəmməd Şah Qacar, Cavad Xan Gəncəli kimi gerçək qəhrəmanları velikorus şovinizminin maraqlarına zidd mübarizə apardıqlarına görə onları bizlərə birbaşa düşmən kimi təqdim ediblər. Uzaq tariximizdə yer almış Sanatürk Beyləqanlı kimi adlı-sanlı ərənlərimiz Qafqaza soxulmağa cəhd edən erməni-hayların burnunu ovduğuna görə ümumiyyətlə xalqdan gizlədilib. Üstəlik, S.Şaumyan, S.M.Kirov, Ə.H.Qarayev, Qatır Məmməd, N.Nərimanov və s. kimi yeni və süni «sovet qəhrəmanları» da yetişdirməyə cəhd ediblər. Bütün bunlar xalqa yaxşı məlumdur. Lakin sovet tarixşünaslığının millətimizin tarixi keçmişinə qarşı yönəlmiş daha iyrənc əməli bir sıra tarixi qəhrəmanların mübarizə motivlərinin xalqa yanlış şəkildə təqdim olunmasıdır ki, müstəqillik dönəmində bunun haqqında nədənsə çox az danışılır. Səttarxan, Bağırxan, Xiyabani, Qaçaq Kərəm, Qaçaq Nəbi, Dəli Alı, Kərbəlayi İsmayıl, Abbasqulu bəy kimi tarixi şəxsiyyətlərin apardıqları mücadilənin mahiyyəti elə saxtalaşdırılıb ki, bu gün də xalqın böyük bir qismi onlara bir zamanlar təqdim olunan yalanların həqiqət olduğunu güman etməkdədir. Kommunist-bolşevik qaragüruhunun tarixi qəhrəmanlarımızla bağlı yürütdüyü xətt özündə aşağıdakı prinsipləri ehtiva edirdi: 1. Rus dövləti şovinizminə qarşı sərt şəkildə mübarizə apardığına görə Azərbaycan türklərinin qəhrəmanları üzərində xüsusi «iş» aparılmalıdır; 2. Bu mübariz xalqın tarixi qəhrəmanları elə günə qoyulmalıdır ki, xalq onların obrazında öz azadlıq və istiqlal arzularının gerçəkləşməsi yollarını görə bilməsin; 3. Azərbaycanın xalq qəhrəmanları ilk növbədə öz baxışlarına və mübarizə üsuluna görə utopik sosializm ideyalarının daşıyıcısı rolunda canlandırılmalıdır; 4. Bu qəhrəmanların imkan daxilində hamısı, ən pis halda isə böyük əksəriyyəti ailəsi problemli və özü də sonsuz birisi kimi təqdim edilməlidir; 5. Bu xalq qəhrəmanları mümkün olduğu qədər İslam təfəkküründən uzaq, saxta bəşəri dəyərlər uğrunda özünü fəda edən, milli tərəqqi, inkişaf və özünüdərk düşüncəsinə yad birisi kimi göstərilməlidir; 6. Bu qəhrəmanların təbliğ olunan xarakterik keyfiyyətləri içərisində ayrı-ayrı müəmmalı «nöqtələr» saxlanmalıdır ki, sonradan müstəqil tarixçilər və geniş ictimaiyyət həmin detallara sərbəst şəkildə diqqət yetirərkən özü özünü təkzib etmiş olsun; 7. Nəhayət, bu xalqın qəhrəmanları öz etnik-milli kimliyinə görə mübahisəli adamlar kimi xalqa təqdim olunmalıdır. Bu minvalla sözügedən prinsiplərdən irəli gələrək sovet dövründə tarix kitablarında yer almış «Azərbaycan qəhrəmanları» obrazlarının xalqa təqdim olunma tərzinə diqqət yetirsək, acınacaqlı bir vəziyyətin şahidi olacağıq – bu kitablara əsasən, · Babək bizim dinə qulluq etməyən bir «kafir», «öz başçısının əyalına tamah salmış bir əxlaqsız» yaxud yüz minlərlə mömin müsəlmanın qanını axıtmış bir «zalım» kimi; · Koroğlu «milliyyəti naməlum və ya qeyri-türk olan», «öz düşmənlərini öldürüb sonra onların qızlarını öz yurduna gətirərək onlara xoşbəxt həyat vəd edən bir anormal» yaxud «sonsuz» birisi kimi; · Şah Abbas «farslara qulluq edən» birisi kimi; · Ağa Məhəmməd şah Qacar «işğalçı, qaniçən» yaxud «kişiliyi olmayan bir xədim» kimi; · Nadir Şah Əfşar «yadelli», «zülmkar» kimi; · Cavad xan Gəncəli «iranlılara satılmış» birisi kimi; · Qaçaq Kərəm, Dəli Alı və digərləri «hansısa bir ağa ilə şəxsi ədavətinə görə qaçaqlıq etmiş» birisi kimi; · Fətəli Xan Xoylu, Həsən bəy Ağayev, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə və digərləri «sinfi düşmənlər», «kapitalistlərin mənafeyini müdafiə edən mürtəce bəylər» kimi; · Kərbəlayi İsmayıl kimi ağsaqqallar sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparan bir «qolçomaq», «kulak» kimi xalqa, xüsusən də gənc nəslə təqdim olunub. Bununla paralel olaraq, həm də yeni süni «sovet qəhrəmanları» qayırıblar bu millət üçün. Bu millətin ayağının altını qazımış, onun çörəyini yeyib, başına bəlalar gətirmiş nə qədər vələdüzzina, nə qədər gədə-güdə varsa, hamısını ucdantutma bu millətə qəhrəman kimi sırıyıblar. Lakin nə qədər hiyləgər, məkrli və həqiqətlərin üstünə pərdə çəkən bir konsepsiya olsa da, sovet tarixşünaslığını yönləndirənlərin ağlı bir şeyi dərk etməyə yetməyib – onlar düşünməyiblər ki, nə vaxtsa bu imperiya və onun yeritdiyi siyasət iflasa uğrayacaq, nə vaxtsa Azərbaycan türkü zülmün girdabından qurtularaq öz istiqlalına qovuşacaq və öz qəhrəmanları barədə ağzına qıfıl vurulmuş həqiqətləri cidd-cəhdlə, inadla araşdırıb üzə çıxarmağa başlayacaq. Diqqət yetirsək, bir çox igid şəxsiyyətlərimiz məhz bu prinsiplər əsasında «çıxdaş» və ya «saf-çürük» edilmişdir. Koroğlu adlı gerçək xalq qəhrəmanından «anti-türk mövqeli alovlu utopik sosialist», fəaliyyəti hələ də qeyri-müəyyən olan Cavanşirdənsə «mahir siyasətçi və sərkərdə» qayıran sovet tarixşünaslığı digər tərəfdən bir çox həqiqi qəhrəmanlarla yanaşı Babək adlı tarixi şəxsiyyətimizi də rahat buraxmamışdır. Xilafət sarayının yalan-palan yazmaqla məşğul olmuş tarixçilərinin və milliyyətcə fars olan digər yazarların zaman-zaman yazdıqları təhrif dolu fikirlər azmış kimi, Babəkin (Həsənin) apardığı ruhi mücadilənin mahiyyəti sovet dönəmində ən iyrənc formada saxtalaşdırılmış, onun qırmızı bayrağı «əski kommunizm elementi» kimi dəyərləndirilmiş, Abbasilər sülaləsinin yürütdüyü siyasətə qarşı qaldırdığı üsyan «ərəb işğalına qarşı azadlıq hərəkatı» kimi qələmə verilmişdir. Maraqlıdır ki, sovet tarixşünaslığı Babəklə bağlı irəli sürdüyü konsepsiyanı əsaslandırmaq üçün ərəb xilafəti dövrünün bir sıra saray tarixçilərinin yazdıqları əsərlərə istinad etmişdir. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən Babək şəxsiyyəti, onun apardığı mübarizənin əsl mahiyyəti barədə bu gün daha dəqiq fikir söyləmək üçün gərək lənətəgəlmiş sovet tarixçilərinin əməllərini bir kənara qoyub hər şeydən əvvəl sözügedən ərəb tarixçilərinin yazdıqlarına diqqət yetirək, onların yazmış olduqları kitablarda rastımıza çıxan yalanları ifşa etməklə yanaşı, həm də bir sıra incə və qaranlıq qalmış mətləblərin üzərinə işıq salaq. Etiraf etmək lazımdır ki, bu, heç də asan deyil, və bu işdə tarixi məxəzlərin məlumatlarını təhlil edərkən tez-tez dəmir məntiqə və intuisiyanın gücünə yer vermək lazım gəlir.